Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré používame na poskytovanie služieb a analýzu prenosov. Súhlasím s používaním cookies. súhlasím

ÚVOD PRE KANDIDÁTOV OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

 

 

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní a uchovávaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý vymedzil účel spracúvania osobných údajov, určil podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene v informačnom systéme je spoločnosť backup jobs agency, s.r.o., so sídlom Gustava Švéniho 2794/8b, 97 101 Prievidza, IČO: 47 928 751 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 30999/R.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú: 

 • Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, 811 06 Bratislava, IČO: 46731610. Integrovaný informačný systém riadenia HR – Recru.
 • AVENIS Pro s.r.o., Ciglianska cesta 688/26, 971 01 Prievidza, IČO: 46641882 - Newsletter/Emailing. 

Dotknutá osoba

Dotknutými osobami sú fyzické osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú – záujemcovia o sprostredkovanie zamestnania. Ako dotknutá osoba sa zaväzujete informovať prevádzkovateľa o všetkých zmenách predmetných osobných údajov. V prípade porušenia tohto záväzku ako aj v prípade uvedenia  nepravdivých údajov môže prevádzkovateľ Vašu žiadosť neakceptovať alebo ju vyradiť zo svojej persnonálnej databázy.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľa je:

 1. sprostredkovanie zamestnania

 2. cezhraničný prenos osobných údajov

 3. evidencia záujemcov o sprostredkovanie zamestnania  v informačnom systéme prevádzkovateľa

 4. zasielanie pracovných ponúk elektronickou poštou.

Osobné údaje budú použité na účely vyhľadania zamestnania pre dotknutú osobu spoločnosťou backup jobs agency, s.r.o. na dobu určitú v trvaní 3 rokov. Počas tohto obdobia môže dotknutá osoba súhlas kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ jej osobné údaje bezodkladne zlikviduje.

Osobné údaje spracúvane prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom online formulára, zaslané elektronickou poštou alebo iným spôsobom a to:

 • meno, priezvisko, titul, rodinný stav, národnosť, dátum a miesto narodenia

 • adresa trvalého a prechodného bydliska

 • kontaktné údaje ako telefónne číslo a e-mailová adresa

 • údaje o vzdelaní a absolvovaných kurzoch

 • údaje o pracovných skúsenostiach

 • ostatné osobné údaje, ktoré uchádzač poskytol v rámci životopisu

 • fotografie

 • referencie a certifikáty

 • kópia cestovného pasu a občianskeho preukazu

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby sú prevádzkovateľom poskytované cezhranične  potenciálnym zamestnávateľom a v prípade zrealizovania sprostredkovania zamestnania i tretej strane, ktorou je Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutnej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Radi vám odpovieme a pomôžeme.

 

 
Reklamný prúžokPrevádzkované na Joomla!. Designed by: css joomla templates ThemZa  Valid XHTML and CSS.